Anaboliset steroidit ja päihteet

Olet täällä

Anabolisten steroidien ja päihteiden yhteisvaikutukset

Anabolisten steroidien on havaittu vaikuttavan keskushermoston toimintaan niin ihmisillä kuin koe-eläimilläkin. Oletetaan, että anabolisten steroidien väärinkäyttö voi aiheuttaa riippuvuutta sekä altistaa muiden päihteiden käytölle ja päihderiippuvuudelle. Steroidien käytön vuoksi hoitoon hakeutuvat henkilöt ovatkin yhä useammin päihteiden sekakäyttäjiä [1].

Tässä artikkelissa keskitytään muutamaan yleisimmin käytettyyn päihteeseen: amfetamiiniin, ekstaasiin, kokaiiniin, kannabikseen ja alkoholiin. Useat tutkimustulokset anabolisten steroidien ja päihteiden yhteiskäytöstä perustuvat käyttäjien haastatteluihin sekä eläimillä suoritettuihin kokeisiin, joissa pääasiallisena steroidina on nandrolonidekanoaatti. Monet näistä tutkimustuloksista saattavat kuitenkin päteä myös muiden anabolisten steroidien väärinkäyttöön.

Steroidien käyttö vähentää stimulanttien aiheuttamaa mielihyvää

Steroidien käyttöön liitetään usein amfetamiini, MDMA (ekstaasi), kokaiini ja muut stimuloivat huumausaineet. Niiden suosio saattaa selittyä anabolisten steroidien käyttäjien kuvailemilla vaikutuksilla, esimerkiksi treenaamisen tehostumisella ja rasvanpolton aktivoitumisella.

Anabolisten steroidien on kuitenkin todettu muuttavan huumausaineiden palkitsevia vaikutuksia. Nandrolonin annostelu vähentää amfetamiinin ja ekstaasin synnyttämää mielihyvää [2]. Samankaltaisia vaikutuksia on havaittu myös käyttäjiä haastateltaessa [3].

Mielihyvän vähenemisen vuoksi steroidien käyttäjät saattavat käyttää suurempia annoksia huumausainetta saavuttaakseen saman mielihyvän tason kuin ne, jotka eivät käytä steroideja. Tämä puolestaan saattaa lisätä merkittävästi stimulanttien haittavaikutuksia. Esimerkiksi yliannostuksen riski kasvaa.

Stimulanttien käyttö lisää steroidien käyttöön yhdistettävää aggressiivista käyttäytymistä niin ihmisillä [4] kuin koe-eläimillä. Amfetamiini lisää aggressiivista käytöstä jopa kolme viikkoa viimeisen nandroloniannoksen nauttimisen jälkeen. Steroidien käyttö saattaa siis vaikuttaa pitkäänkin yksilön käyttäytymiseen [5].

Sekä anabolisten steroidien että kokaiinin käyttö muuttavat sydämen toimintaa. Niiden yhteiskäytön on todettu lisäävän sydämen vasemman kammion seinämän paksuutta enemmän kuin kumpikaan aine yksinään [6]. Nandroloni lisää entisestään kokaiinin käytön seurauksena kohoavaa sydämen sykettä. Yhdessä nandroloni ja kokaiini siis rasittavat sydäntä merkittävästi [7].

Steroidit muuttavat keskushermoston herkkyyttä kannabikselle

Jotkut anabolisten steroidien käyttäjät saattavat käyttää kannabista muun muassa parantamaan unta ja vähentämään stressiä. Kannabiksen ja anabolisten steroidien yhteiskäytöstä on tehty vähemmän tutkimuksia kuin steroidien ja stimuloivien huumausaineiden käytöstä.

Anaboliset steroidit vähentävät myös kannabiksesta saatavaa mielihyvää. Nandrolonin annostelu vähentää kannabiksen vaikuttavan aineen THC:n palkitsevia vaikutuksia koe-eläimillä, mutta lisää samalla käytön lopettamisesta seuraavia vieroitusoireita [8]. Näin ollen steroidit muuttavat mahdollisesti keskushermoston kannabisherkkyyttä.

Alkoholin ja steroidien yhteiskäyttö lisää aggressiivisuutta

Koe-eläimillä nandroloni lisää alkoholinkäyttöä vielä pitkään steroidin käytön lopettamisen jälkeen. Yhdessä runsaan alkoholinkäytön kanssa anaboliset steroidit lisäävät entisestään alkoholin aiheuttamia käytöshäiriöitä, kuten kontrollin ja itsehillinnän katoamista [9]. Tämä saattaa olla seurausta anabolisten steroidien vaikutuksista aivojen serotoniiniratojen toimintaan [10].

Esimerkiksi nandrolonin ja alkoholin yhteiskäyttö vähentää pelkoa ja arkuutta sekä lisää merkittävästi aggressiivista käytöstä verrattuna pelkkään alkoholin käyttöön [11]. Anabolisten steroidien käyttö onkin joskus liitetty viharikoksiin, kuten väkivaltaan [12].

Nämä sekä useat muut tutkimustulokset tukevat ajatusta siitä, että anaboliset steroidit vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen sekä muiden päihteiden vaikutuksiin muuttamalla keskushermoston biokemiallisia toimintoja.

Sanna Kailanto
FT, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

[1] Skårberg, Nyberg & Engström (2009): Multisubstance use as a feature of addiction to anabolic-androgenic steroids. European Addiction Research 15(2): 99–106.

[2] Kurling, Kankaanpää & Seppälä (2008): Sub-chronic nandrolone treatment modifies neurochemical and behavioral effects of amphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rats. Behavioural Brain Research 189(1): 191–201.

[3] Crace, Meilman, Lyerla & Presley (1995): Beyond performance enhancement: polypharmacy among collegiate users of steroids. Journal of American College Health 44(3): 98-104.

[4] Scher (1992): Death of a Goon. Sports Illustrated 77(8):32-38.

[5] Steensland, Hallberg, Kindlundh, Fahlke& Nyberg (2005): Amphetamine-induced aggression is enhanced in rats pre-treated with the anabolic androgenic steroid nandrolone decanoate. Steroids 70(3): 199–204.

[6] Tseng, Rockhold, Hoskins & Ho(1994): Cardiovascular toxicities of nandrolone and cocaine in spontaneously hypertensive rats. Fundamental and Applied Toxicology. 22(1): 113–21.

[7] Phillis, Irvine & Kennedy (2000): Combined cardiac effects of cocaine and the anabolic steroid, nandrolone, in the rat. European Journal of Pharmacology 398(2): 263–72.

[8] Celerier, Ahdepil, Wikander, Berrendero, Nyberg & Maldonado (2006): Influence of the anabolic-androgenic steroid nandrolone on cannabinoid dependence. Neuropharmacology 50(7): 788–806.

[9] Conacher & Workman (1989): Violent crime possibly associated with anabolic steroid use. American Journal of Psychiatry 146:679.

[10] Lindqvist, Johansson-Steensland, Nyberg & Fahlke (2002): Anabolic androgenic steroid affects competitive behaviour, behavioural response to ethanol and brain serotonin levels. Behavioural Brain Research. 133(1): 21–9.

[11] Johansson, Lindqvist, Nyberg & Fahlke (2000): Anabolic androgenic steroids affects alcohol intake, defensive behaviors and brain opioid peptides in the rat. Pharmacology Biochemistry Behaviour 67(2): 271–9.

[12] Choi & Pope (1994): Violence towards women and illicit androgen-anabolic steroid use. Annals of Clinical Psychiatry 6:21-5.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 1099